Girişimcilik ve Destekler

KOBİ’ler ve KOBİ Destekleri

InternetMagazaciligi.com 18 Ağustos 2016

KOBİ’ler ve KOBİ Destekleri

Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletmelerin %99.9’unu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’ler yeni iş alanları ve istihdam yaratma potansiyelleri, ekonomide meydana gelen değişimlere hızlı cevap verebilen esnek üretim yapıları ve yarattıkları katma değerle Türkiye ekonomisinin en önemli aktörleridir. KOBİ’lerin toplam istihdam içindeki paylarının %76.7, toplam katma değer içindeki paylarının %38, toplam yatırımlar içindeki paylarının %50 oluşu da Türkiye ekonomisi içindeki önemlerini ortaya koymaktadır. Bu yönleriyle KOBİ’lerin ekonomik kalkınmaya ve sosyal refaha da önemli katkıları vardır.

Rekabet gücü yüksek KOBİ’lerin varlığı illerin, bölgelerin ve ülkelerin dünya ile rekabet gücünü ölçen en önemli parametrelerden biri olarak kabul edilmektedir.

1980’li yıllarda hız kazanan küreselleşme süreciyle birlikte bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim iç ve dış pazarlar arasındaki sınırları kaldırmış, neredeyse dünyayı tek bir pazar haline getirmiştir. Bu süreçte KOBİ’ler yerel pazarlarda yerli ve yabancı işletmelerin değil tüm dünya pazarlarındaki işletmelerin rekabeti ile karşı karşıya kalmışlardır.

Yerel ve küresel pazarlardaki rakiplere rağmen KOBİ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri, mevcut pazar paylarını koruyarak artırabilmeleri ve yeni pazarlara girebilmelerinin ön koşulu rekabet gücüdür.

KOBİ’lerin rekabet gücünü etkileyen temel faktörler ise; güçlü teknolojik alt yapı, nitelikli insan kaynakları, Ar-Ge ve yenilik üretme kapasiteleri, kurumsallaşma, markalaşma, pazarlama becerileri, ihracat kapasiteleri ve daha da önemlisi bunları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulacak finansal kaynaklara erişim düzeyleridir.

KOBİ’ler çoğunlukla yetersiz öz kaynak, nakit akışının iyi yönetilememesi, işletme faaliyetlerinin öz kaynaklarla finanse edilmeye çalışılması ve buna bağlı olarak öz kaynakların erimesi sorunlarıyla karşı karşıyadırlar.

Bankaların yaptığı kredibilite değerlendirmesinde KOBİ’lerde dikkate aldıkları kriterlerin başında işletme sermayesi gelmektedir. KOBİ’lerin zayıf işletme sermayesi yapısına sahip oluşu, potansiyel yatırım projelerinin getirilerinin yeterince yüksek olmaması, teminat sorunları KOBİ’lerin kredi olanaklarından yeterince yararlanamamasına neden olmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin % 99.9’unu oluşturan KOBİ’lerin toplam kredi hacmi içindeki paylarının %25.2 oluşu da KOBİ’lerin kredi olanaklarından yararlanma düzeylerinin düşüklüğünü ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede KOBİ’ler için bir diğer finansman aracı da; KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, Enerji Bakanlığı gibi birçok kuruluşun yanı sıra Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere verdiği hibeler ve teşvik destekleridir.

Bu destek programları içinde başvuru süreci en kolay ve hızlı tamamlanabilen ve yıl boyunca başvuruya açık olan program, KOSGEB'in 470 bin TL limitli Genel Destek Programıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt ve onay işlemleri 3-4 gün içinde tamamlanmakta ve KOBİ'ler bu destek programından yararlanmaya başlamaktadırlar. Birçok KOBİ bu destek programıyla nitelikli personel maaşı, yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, enerji verimliliği, sınai fikri mülkiyet hakları, kalite belgeleri, test analiz, danışmanlık, eğitim harcamaları için destek alarak işletmesine rekabet gücü kazandıracak adımları atma fırsatı yakalamıştır.

KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmalarına önemli katkılar sağlayan bir diğer destek programı ise yıl boyunca başvuruya açık olan KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programıdır. Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 474 bin TL hibe, 300 bin TL sıfır faizli kredi desteği verilmektedir. Ar-Ge projelerini kamu kaynaklarıyla tamamlayan ya da incelemeli patent sahibi olan KOBİ’lere ise Ar-Ge süreci sonucunda ortaya çıkan prototiplerin seri üretimi için Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 318 bin TL hibe, 500 bin TL, sıfır faizli kredi desteği verilmektedir. KOSGEB tarafından dönemsel olarak açılan KOBİ-GEL Destek Programı kapsamında da KOBİ’lere hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır. KOBİ’lere Ar-Ge desteği veren bir diğer kuruluş ise TÜBİTAK’tır.

Kalkınma Bakanlığı’na bağlı 26 Kalkınma Ajansı da kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik hibe programları aracılığı ile KOBİ’lere destek vermektedir. Kalkınma Ajanları hibe destek miktarları açılan programlara göre farklılık göstermektedir.

Ekonomi Bakanlığı ise yurt dışı pazarlara girmek, farklı ülkelere ihracat yapmak isteyen KOBİ’lere yurt dışı fuar, yurt dışı iş gezisi, yurt dışı marka tescil belgesi, CE belgesi, yurt dışı birim açma, yurt dışı reklam tanıtım giderleri için hibe desteği sağlamaktadır.

Söz konusu destek programları ile sağlanan sıfır maliyetli ve geri ödemesiz finansman, KOBİ’lerin öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimden kaynaklanan sorunlarını aşarak sürdürülebilir büyüme çizgisini yakalayabilmeleri açısından önemli bir mali kaynaktır.

Neptün Denli

info@mirkobi.net

Mirgrup proje yatırım fon yönetimi